معرفی

مشخصات فردی

مهدیه خدنگ

نام - نام خانوادگی : مهدیه   خدنگ

پست الکترونیکی : mahdieh.khadang@gmail.com

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : فیزیک-حالت جامد
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه گیلان

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : مدیریت بازرگانی-بازاریابی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مدیریت بازرگانی-بازاریابی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : مدیریت دولتی -صنعتی-بازرگانی

محل خدمت : دانشکده مدیریت و حسابداری

مرتبه علمی : مربی بورسیه

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1393-11-01

مهدیه خدنگ
مهدیه خدنگ

محل خدمت :
    دانشکده مدیریت و حسابداری
مرتبه علمی :
    مربی بورسیه
^